สถานที่

Buddhist-tower

หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความตระหนักในภารกิจของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่พิจารณาว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราทั้งหลายผู้เป็นทายาทในการสืบทอดมรดกแห่งอุดมการณ์ของท่านพุทธทาส จะได้มาช่วยกันเจริญรอยตามกระบวนการสร้างสันติสุขแห่งชีวิตและสันติภาพในสังคมอย่างแท้จริง วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจหลักในการทำนุบำรุง ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ได้ตระหนักในความสำคัญของภารกิจดังกล่าว ที่จะปฏิบัติเพื่อการสืบทอดหลักธรรม คำสอน และเผยแพร่ให้ปรากฏตามฐานะศักยภาพของโครงสร้างในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างกว้างขวางและยั่งยืนยาวนานต่อไป จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ไปด้วยขณะเดียวกัน การดำเนินงานในนามของหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ จึงได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปเป็นร่าง การดำเนินการของหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ในระยะแรกได้ดำเนินการด้วยการที่ทางวิทยาลัยได้ประชุมระดมความคิดจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้มีกุศลเจตนาประสงค์ที่จะดำเนินงานร่วมกัน ประกอบด้วยผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการวิทยาลัย คณะอาจารย์วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ศิษย์เก่าโรงเรียนพุทธนิคม ตลอดจนหัวหน้าหน่วยราชการ พ่อค้า คหบดี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จนได้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธทาสธรรมโฆษณ์ในปี พ.ศ. 2534 ด้วยการระดมทุนขั้นต้นโดยการจัดกิจกรรมหาทุนส่วนหนึ่ง และได้รับการบริจาคสมทบทุนตามเจตนารมณ์ของเจ้าของเงินทุนอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจะระบุไว้ว่าเพื่อการก่อสร้างหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ หรือเพื่อสมทบทุนมูลนิธิในการดำเนินงานตามภารกิจของหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ซึ่งรวมเป็นเงิน 1,300,000 บาท เป็นกองทุนเบื้องต้น ในปี พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ จำนวน 29,000,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) เป็นอาคารที่มีความสูง 3 ชั้น รูปแบบการก่อสร้างเน้นสถาปัตยกรรม เอกลักษณ์ของภาคใต้และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2539 ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน และให้บริการทางวิชาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอยู่ในความดูแลของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่และจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติและผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุ ในลักษณะที่เป็นศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแผ่หลักธรรมทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้

ส่วนประกอบภายในอาคาร ภายในอาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ประกอบด้วย ห้องต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ วิถีชีวิต ประวัติและผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุ

Buddhist-tower-office-2 สำนักงานผู้อำนวยการ : บริหารงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

Buddhist-tower-training

ห้องปฏิบัติธรรม : สำหรับฝึกปฏิบัติธรรมและจัดกิจกรรมอบรมดนตรีไทย อบรมมโนห์รา อบรมการแสดงต่าง ๆ

Buddhist-tower-gallery

ห้องนิทรรศการท่านพุทธทาส : จัดแสดงประวัติและผลงานของท่านพุทธทาส

Buddhist-tower-shop

ห้องจำหน่ายของที่ระลึก : จำหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับท่านพุทธทาสศาสนา และศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

Buddhist-tower-meetingroom

ห้องประชุมเล็ก  :  ให้บริการจัดประชุมสัมมนา  บรรจุได้ประมาณ  20  ที่นั่ง

Buddhist-tower-big-meetingroom

ห้องประชุมพุทธทาส : ให้บริการจัดประชุมสัมมนา บรรจุได้ประมาณ  150  ที่นั่ง

Buddhist-tower-gallery-2

ห้องวรรณกรรม  :  จัดแสดงเอกสารโบราณ – บุดขาวและบุดดำ

Buddhist-tower-library

ห้องสมุดพุทธทาสธรรมโฆษณ์ : ให้บริการหนังสือ และสื่ออื่น ๆ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และ ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้  และผลงานท่านพุทธทาส

Buddhist-tower-gallery-3

ห้องนิทรรศการวิถีชีวิตชาวสุราษฎร์ธานี : จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต เครื่องมือเครื่องใช้ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมภาคใต้