ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

       “สร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม สู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน”

 


วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพุทธทาสศึกษา

แห่งภูมิภาคอาเซียน


พันธกิจ

  1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ
  2. พัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพุทธทาสศึกษา ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
  3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
  4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและพุทธทาสศึกษา
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล