ต่อเนื่องปีที่ 5 ประกวดหนังตะลุง รณรค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ถ้ายพระราชทานฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์ ทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักถึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยเฉพาะหนังตะลุงซึ่งเป็นการแสดง ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ มาช้านาน ตลอดจนได้คำนึง ถึงความสำคัญของเยาวชน และการป้องกัน ปัญหายาเสพติด ในสังคม จึงได้บูรณาการประกวดหนังตะลุง รณรค์ป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด ขึ้นตรงต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 5 ซึ่งมีผู้ข้าร่วมกิจกรรม

Read more

ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม “สรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม จัดกิจกรรม “สรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และปลูกฝังความกตัญญูและการแสดงออกที่ดีงามให้สืบทอดต่อไป ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ——-ภาคเช้า ณ ศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร——– ๐๖.๐๐ น. -พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ๐๘.๓๐ -12.00

Read more

สืบสานอย่างต่อเนื่อง ปีที่ 5 ประกวดหนังตะลุงถ้วยพระราชทานฯ

ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดกิจกรรมประกวดหนังตะลุง รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 16-21 เมษายน 2562 ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และ ใช้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม ในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญนายหนังนักศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้สนใจ: สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่

Read more

กิจกรรม “ปูเสื่อ ปูสาด” ตักบาตร ประจำเดือน มีนามคม 2562

สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดกิจกรรม “ปูเสื้อ ปูสาด”   ตักบาตรประจำเดือน มีนาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรม(เรือนสี่ภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ธำรงส่งเสริมและสืบทอดประเพณีทางศาสนาและบำรุงพระภิกษุในพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา นำหลักคำสอนของศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อเผยแพร่ ชีวิตและผลงานและแนวคำสอนของท่านพุทธทาสให้เป็นที่แพร่หลาย  สำหรับในวันนี้ มี

Read more

กิจกรรมตักบาตร ประจำเดือน 2562

สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สืบเนืองกิจกรรมตักบาตรเป็นเดือนที่ 3   ประจำเดือนมกราคม 2562  ณ บริเวณเรือนสี่ภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ธำรงส่งเสริมและสืบทอดประเพณีทางศาสนาและบำรุงพระภิกษุในพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา นำหลักคำสอนของศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อเผยแพร่ ชีวิตและผลงานและแนวคำสอนของท่านพุทธทาสให้เป็นที่แพร่หลาย  สำหรับในวันนี้ มี นักศึกษา บุคลากร

Read more

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ 2/2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก 2\2561 โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จะเป็นผู้ขับเคลื่อนงานทำนุรำบุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ การพัฒนาคุณภาพต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชียวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างดี ร่วมทำหน้าที่ กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนา และเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย นโยบายของประเทศและของมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งในการประชุมครั้งมี คณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

Read more

กิจกรรมตักบาตรประจำเดือนธันวาคม 2561

สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สืบเนืองกิจกรรมตักบาตรเป็นเดือนที่ 2   ประจำเดือนธันวาคม ณ บริเวณเรือนสี่ภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ธำรงส่งเสริมและสืบทอดประเพณีทางศาสนาและบำรุงพระภิกษุในพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา นำหลักคำสอนของศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อเผยแพร่ ชีวิตและผลงานและแนวคำสอนของท่านพุทธทาสให้เป็นที่แพร่หลาย  สำหรับในวันนี้ มี นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

Read more

กิจกรรมตักบาตร ประจำเดือนธันวาคม 2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญบุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561  เวลา 7.00 น. ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรม(เรือนสี่ภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมใส่ผ้าไทย  

Read more

ลอยกระทง 4 ภาค ลอยกระทง มรส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง จัดงานลอยกระทง 4 ภาค ณ ท่าน้ำเรือนไทย หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อให้นักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ประเพณีลอยกระทง และส่งเสริมความรู้ความสามารถและการแสดงออกที่เหมาะสม ทั้งนี้ได้รับการตอบรับจาก ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมถึงนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ  และประชาชนในชุมชนอย่างดียิ่ง

Read more