โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม “สังคีตศิลป์สโมสร”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม “สังคีตศิลป์สโมสร” ในวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเวทีกลางหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองท่าข้าม ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทำนุบำรุง สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมดนตรีของชาติ เพื่อเปิดโลกทัศน์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทย – อาเซียน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และเวทีกลางหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองท่าข้าม ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างไทยและประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ และนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ ตามพันธ์กิจของมหาวิทยาลัย           การจัดกิจกรรมเป็น ๒ ช่วง คือ เวลา

Read more

กิจกรรมเครือข่ายด้านเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเครือข่ายด้านเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล นายอนุรัตน์ แพนสกุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เผยว่าในการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้เกิดผลประโยชน์ในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เครือข่ายนักศึกษา แลกเปลี่ยนกิจกรรมทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์และการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชน   โดยทางสำนักฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2560

Read more

แลกศิลปวัฒนธรรมอาเซียน-ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล-สังคีตศิลป์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-อาเซียน  แลกเปลี่ยนวัมนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล การอบรมเชิงปฏิบัติงาน “สังคีตศิลป์สโมสร” วันที่ 29-30 กรกฏาคม 2560 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมแลกเปลี่ยน โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์สุราษฎร์ธานี-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช-ประเทศอินโดนีเซีย-ประเทศพม่า วันที่  29

Read more

บริการวิชาการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย อาจารย์กิตติกร ไสยรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และคุณอุทุมพร ศรีวิเศษ  จัดทำโครงการบริการวิชาการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ ต.พุมเรียง อ.ไชยา โดยวิทยากร ผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว อบรมในหัวข้อ “เพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาไข่เค็ม”

Read more

ตัวแทนระดับภาค ร่วมประกวดมารยาทไทยถ้วยรางวัลพระราชทานฯ กับธนาคารธนชาต

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทยจัดอบรมเชิงปฎิบัติมารยาทไทย มีนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ วิทยาการจัดการวิทยาลัยนานาศาสตร์และการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล้วคัดเลือกตัวแทนเข้า ส่งเข้าประกวดมารยาทไทยถ้วยพระราชทานกับธนชาติ 2 ทีม ทีมละ 4ค น สำรอง 1 คน การประกวดรอบภูมิภาค เมื่อ24 ก.ค.2560 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ

Read more

ร่วมประกวดในโครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Best Practice)

  เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโครงการอบรมและเผยแพร่หนังตะลุง ร่วม ประกวดในโครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Best Practice) ซึ่งจัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน       #อับดับ3สำหรับโครงการอบรมและเผยแพร่หนังตะลุง#โครงการอบรมและเผยแพร่หนังตะลุง ผลงานเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน จากความร่วมมือที่ดีจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก นำไปสู่การประกวดหนังตะลุงถ้วยรางวัลพระราชทาน

Read more