ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

         ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ที่มีจิตศรัทธานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  

Read more

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เพื่อประกอบการประเมินเมืองไมช์ชิตี้ ( MICE CITY ) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๖๗๓ เวลา ๐๙.๑๕ น. ดร.อัญชลี แสงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เพื่อประกอบการประเมินเมืองไมช์ชิตี้ ( MICE CITY ) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อยกระดับการรองรับจัดงานประชุม

Read more

ประชุมเตรียมงานกิจกรรมลอยกระทง 2563

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธทาส สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อร่วมเตรียมความพร้อมและวางแผนในการจัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยเน้นอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ให้คงอยู่สืบไป

Read more

บูรณาการการจัดการฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

               วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ สาขาการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดการเรียนการสอนบูรณาการ กับรายวิชามรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.สมทรง นุ่มนวล อาจารย์ผู้สอน

Read more

มรส.ร่วมชักพุ่มเมือง หนุนชาวสุราษฎร์ฯสืบสานประเพณีชักพระ

มรส.ร่วมชักพุ่มเมือง หนุนชาวสุราษฎร์ฯสืบสานประเพณีชักพระ : วันที่   ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานีจัดทำพุ่มผ้าป่า โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน ร่วมประกอบพิธีชักพุ่มเมือง เพื่อเป็นสัญญาณการเริ่มประเพณีชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน หนึ่งเดียวของโลก ณ บริเวณศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

Read more

จัดเก็บข้อมูลและร่วมประมวลผลรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและร่วมประมวลผลรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓  ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้พิจารณาให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมประสานงานและดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในรายการ “ไข่เค็มไชยา” “ตำรายาหมอพร” และ“ภูมิปัญญาการฝึกลิง” ทั้งนี้อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ

Read more

ธานี ร่วมงาน “วันสตรีไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมงาน “วันสตรีไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ​ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี​ นำโดย อาจารย์ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.อัญชลี แสงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำตัวแทนนักศึกษาร่วมแสดงแบบผ้าไทยร่วมสมัย จำนวน

Read more

ประเมินกิจกรรม ๕ ส

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส  โดยมีคุณนันทนา  เดชเกิด  คุณอุบลรัตน์ ศิริพันธุ์ และคุณเพ็ญแก้ว พิมาน ร่วมให้เกียรติเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้  ในการดำเนินงานกิจกรรม ๕ ส มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้แก่บุคลากร ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

Read more

กิจกรรมล้ออายุพุทธทาสภิกขุ…ในสถานการณ์ COVID-๑๙

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีระลึกถึงอยู่เสมอ ว่าวันนี้โลกได้ถือกำเนิด “นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพุทธศาสนา นามว่า พระธรรมโกศาจารย์ หรือ พุทธทาสภิกขุ” ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ และละสังขารเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.

Read more

มรส.ขับเคลื่อนงานพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรม บูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ

วันที่ ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๖๓  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี​ จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับสำนัก​ คณะและหน่วยงาน โดยมี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยได้ร่วมวางแผนการขับเคลื่อนภาระงานเชิงบริหารควบคู่งานพันธกิจของมหาวิทยาลัย​ ด้านอาจารย์ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม​ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุม เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ

Read more