ธานี ร่วมงาน “วันสตรีไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมงาน “วันสตรีไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ​ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี​ นำโดย อาจารย์ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.อัญชลี แสงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำตัวแทนนักศึกษาร่วมแสดงแบบผ้าไทยร่วมสมัย จำนวน

Read more

ประเมินกิจกรรม ๕ ส

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส  โดยมีคุณนันทนา  เดชเกิด  คุณอุบลรัตน์ ศิริพันธุ์ และคุณเพ็ญแก้ว พิมาน ร่วมให้เกียรติเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้  ในการดำเนินงานกิจกรรม ๕ ส มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้แก่บุคลากร ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

Read more

กิจกรรมล้ออายุพุทธทาสภิกขุ…ในสถานการณ์ COVID-๑๙

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีระลึกถึงอยู่เสมอ ว่าวันนี้โลกได้ถือกำเนิด “นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพุทธศาสนา นามว่า พระธรรมโกศาจารย์ หรือ พุทธทาสภิกขุ” ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ และละสังขารเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.

Read more

มรส.ขับเคลื่อนงานพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรม บูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ

วันที่ ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๖๓  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี​ จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับสำนัก​ คณะและหน่วยงาน โดยมี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยได้ร่วมวางแผนการขับเคลื่อนภาระงานเชิงบริหารควบคู่งานพันธกิจของมหาวิทยาลัย​ ด้านอาจารย์ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม​ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุม เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ

Read more

ร่วมงานเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

11-13 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.วัฒนา รันตนพรหม รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ผอ.ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ดร.นรา พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการฯ  พร้อมด้วย นางสาวนิทัศ

Read more

เขียนอย่างไรให้คนติดตาม ตามแนวทางท่านพุทธทาส

๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓ ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดธรรมโฆษณ์ (ห้องสมุดมีชีวิต) ในหัวข้อ ” เขียนอย่างไรให้คนติดตาม ตามแนวทางท่านพุทธทาส” ณ ห้องประชุมพุทธทาส สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

Read more

“กิจกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ชุมชน”

วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลพุมเรียง​ และวัดโพธารามจัดเวทีแลกเปลี่ยน​เรียนรู้ใน​ “กิจกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ชุมชน” ภายใต้โครงการจัดการองค์ความรู้ศรีวิชัยและการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์​ชุมชนท้องถิ่น ณ อาคารแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามรอยท่านพุทธทาส วัดโพธาราม ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย​ นายธีรพันธ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

Read more

“อนุรักษ์วัตถุโบราณในองค์กรและชุมชนท้องถิ่น”

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และดร.อัญชลี แสงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวอุทุมพร ศรีวิเศษ และนางสาวเนตรนก สุขเจริญ นักวิชาการศึกษา จัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมการอนุรักษ์เอกสารโบราณ ศิลปวัตถุ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์โรจน์

Read more

“ปูเสื่อ ปูสาด ตักบาตรทำบุญ” ก.พ. ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “ปูเสื่อ ปูสาด ตักบาตรทำบุญ” ณ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค) เพื่อส่งเสริมและสืบทอดประเพณีทางศาสนาและบำรุงพระภิกษุในพุทธศาสนา ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา นำหลักคำสอนของศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน ผศ.ดร.วัฒนา

Read more

วิถีชาวพุทธ “ปูเสื่อ ปูสาด ตักบาตรทำบุญ”

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563  สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “ปูเสื่อ ปูสาด ตักบาตรทำบุญ”  ณ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค)  เพื่อส่งเสริมและสืบทอดประเพณีทางศาสนาและบำรุงพระภิกษุในพุทธศาสนา  ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา นำหลักคำสอนของศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน ผศ.ดร.วัฒนา​

Read more