เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติ การตรวจสอบยุทธศาสตร์”มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม”

9 ส.ค 60  โดย นายอนุรัตน์ แพนสกุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติ การตรวจสอบยุทธศาสตร์”มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม” เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นแนวทางการบริหารงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสร้างความร่วมมือในด้านการจัดการทางวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานด้านวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม “สังคีตศิลป์สโมสร”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม “สังคีตศิลป์สโมสร” ในวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเวทีกลางหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองท่าข้าม ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทำนุบำรุง สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมดนตรีของชาติ เพื่อเปิดโลกทัศน์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทย – อาเซียน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และเวทีกลางหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองท่าข้าม ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างไทยและประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ และนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ ตามพันธ์กิจของมหาวิทยาลัย           การจัดกิจกรรมเป็น ๒ ช่วง คือ เวลา

Read more

กิจกรรมเครือข่ายด้านเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเครือข่ายด้านเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล นายอนุรัตน์ แพนสกุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เผยว่าในการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้เกิดผลประโยชน์ในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เครือข่ายนักศึกษา แลกเปลี่ยนกิจกรรมทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์และการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชน   โดยทางสำนักฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2560

Read more

บริการวิชาการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย อาจารย์กิตติกร ไสยรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และคุณอุทุมพร ศรีวิเศษ  จัดทำโครงการบริการวิชาการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ ต.พุมเรียง อ.ไชยา โดยวิทยากร ผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว อบรมในหัวข้อ “เพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาไข่เค็ม”

Read more

ตัวแทนระดับภาค ร่วมประกวดมารยาทไทยถ้วยรางวัลพระราชทานฯ กับธนาคารธนชาต

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทยจัดอบรมเชิงปฎิบัติมารยาทไทย มีนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ วิทยาการจัดการวิทยาลัยนานาศาสตร์และการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล้วคัดเลือกตัวแทนเข้า ส่งเข้าประกวดมารยาทไทยถ้วยพระราชทานกับธนชาติ 2 ทีม ทีมละ 4ค น สำรอง 1 คน การประกวดรอบภูมิภาค เมื่อ24 ก.ค.2560 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ

Read more

ร่วมประกวดในโครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Best Practice)

  เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโครงการอบรมและเผยแพร่หนังตะลุง ร่วม ประกวดในโครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Best Practice) ซึ่งจัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน       #อับดับ3สำหรับโครงการอบรมและเผยแพร่หนังตะลุง#โครงการอบรมและเผยแพร่หนังตะลุง ผลงานเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน จากความร่วมมือที่ดีจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก นำไปสู่การประกวดหนังตะลุงถ้วยรางวัลพระราชทาน

Read more

มรส.ติดตามผล ‘หลักสูตรพุทธทาสศึกษา’ อึ้งนักเรียนกว่าร้อยละ 80 ไม่รู้จักพุทธทาส

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีติดตามผลการเรียนการสอน “หลักสูตรพุทธทาสศึกษา” ในโรงเรียนนำร่อง 14 แห่ง อึ้งพบนักเรียนกว่าร้อยละ 80 ไม่รู้จักพุทธทาสภิกขุ นักวิจัยชี้ ต้องทำให้เด็กคุ้นเคยก่อนแล้วจะเข้าใจเนื้อหา นายก อบจ.เผย นับถือศาสนาอะไรก็เรียนได้.ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

Read more