ทำเนียบผู้บริหาร

ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีผู้บริหารตามลำดับ ดังต่อไปนี้

  • อาจารย์จุมพล วัฒนบุณย์
  • อาจารย์จีรศักดิ์ ทองสร้อย
  • รองศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว
  • เรือโท ดร.อนันต์ ใจสมุทร
  • อาจารย์สำรวย มีขนอน
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ ศรประดิษฐ์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสัณฑ์ เพชรรักษ์
  • ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว
  • อาจารย์กรรณิการ์ นาคอยู่
  • นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ

ปัจจุบัน นายอนุรัตน์ แพนสกุล เป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม