ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาถ่ายทอดเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ ผลิตบัณฑิต วิจัยและบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเผยแผ่วิถีพุทธทาสธรรมโฆษณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน