พลฯ หญิง สุเพ็ญ บัวชุม
พลฯ หญิง สุเพ็ญ บัวชุม
หัวหน้าสำนักงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่าย :