นายอนุรัตน์ แพนสกุล
นายอนุรัตน์ แพนสกุล
ผู้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม
ฝ่าย :