งานการเงิน บัญชีและพัสดุ

หน่วยการเงิน

 1. ขออนุมัติโครงการ
 2. ประสานและติดตามการอนุมัติ
 3. จัดทำบัญชีควบคุมและหลักฐาน การรับ-จ่ายเงิน
 4. รับและนำส่งเงินรายได้ค่าเช่า สถานที่
 5. จัดเก็บหลักฐานทางการเงิน
 6. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
 7. สำเนาหลักฐานทางการเงิน
 8. ติดตามชำระหนี้เงินยืม
 9. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ ทางการเงิน บัญชี และพัสดุ
 10. ควบคุมทดรองจ่ายเงินกองกลาง
 11. ค้นหารหัสผู้ขาย และรหัส GPSC จากระบบ GFMIS
 12. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการควบคุมภายใน
 13. ติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง 

หน่วยพัสดุ

 1. จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
 2. สำรวจความต้องการใช้วัสดุ
 3. ขออนุมัติจัดหาพัสดุ
 4. ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย/ ผู้รับจ้างในการเสนอราคา
 5. ตรวจรับพัสดุ
 6. ลงทะเบียนคุมพัสดุ
 7. จัดทำหลักฐานการจัดหาพัสดุ
 8. ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่มีอยู่ตามทะเบียนคุม
 9. ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย/ ผู้รับจ้างในการซ่อมแซมครุภัณฑ์
 10. ให้บริการยืมพัสดุภายในมหาวิทยาลัย
 11. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี
 12. ชี้แจง/ให้ข้อมูลแก่ผู้ตรวจสอบ
 13. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรในสำนักฯเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
 14. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ
 15. จัดทำทะเบียนเบิก-จ่ายครุภัณฑ์
 16. ให้บริการเบิกจ่าย-วัสดุ