ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2.พัฒนาองค์ความรู้ศรีวิชัยศึกษาและพุทธทาสศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ และสร้างคุณค่าด้วยทุนทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น