สถิติการให้บริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สถิติการให้บริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

สถิติการให้บริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเดือนพฤศจิกายน 2561

สถิติการให้บริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเดือนธันวาคม 2561

สถิติการให้บริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562

สถิติการให้บริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเดือนมกราคม 2562

สถิติการให้บริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สถิติการให้บริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเดือนมีนาคม 2562

สถิติการให้บริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเดือนเมษายน 2562

สถิติการให้บริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเดือนพฤษภาคม 2562

สถิติการให้บริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563

รายงานสถิติการให้บริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2563

สถิติการให้บริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2564

รายงานสถิติการให้บริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2564

สถิติการให้บริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2565

รายงานสถิติการให้บริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2565