ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ปรัชญา

“สร้างความเข้มแข็งทางศิลปะและวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 


วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเลิศด้านศรีวิชัยและพุทธทาสศึกษา สร้างคุณค่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

 


พันธกิจ

1.อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล

  1. วิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมและบูรณาการกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
  2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และองค์ความรู้ศรีวิชัยศึกษาและพุทธทาสศึกษา
  3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
  4. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
  5. พัฒนาฐานข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรม
  6. พัฒนาเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ