งานหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์

หน่วยพิพิธภัณฑ์

 1. จัดทำแผนการจัดพิพิธภัณฑ์ ท่านพุทธทาส
 2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล/องค์ความรู้ เกี่ยวกับพุทธทาสศึกษา
 3. ออกแบบและจัดนิทรรศการชั่วคราว และนิทรรศการถาวร
 4. ให้บริการแนะนำข้อมูลแก่ผู้เยี่ยมชม ห้องพิพิธภัณฑ์ท่านพุทธทาส
 5. ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการห้อง พิพิธภัณฑ์ท่านพุทธทาส
 6. ประเมินผลการให้บริการห้อง พิพิธภัณฑ์ท่านพุทธทาส
 7. ติดต่อประสานการเยี่ยมชม
 8. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

หน่วยพิพิธภัณฑ์

 1. จัดทำแผนการจัดพิพิธภัณฑ์ วิถีชีวิตชาว
 2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล/องค์ความรู้ สุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวสุราษฎร์ธานี
 3. ออกแบบและจัดนิทรรศการชั่วคราว และนิทรรศการถาวร
 4. ให้บริการแนะนำข้อมูลแก่ผู้เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวสุราษฎร์ธานี
 5. ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการ พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวสุราษฎร์ธานี
 6. ประเมินผลการให้บริการห้อง วิถีชีวิตชาวสุราษฎร์ธานี
 7. ติดต่อประสานการเยี่ยมชม
 8. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

หน่วยมูลนิธิท่าน

 1. จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ พุทธทาสธรรมโฆษณ์
 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิ

หน่วยทะเบียนวัตถุ

 1. จัดทำระบบทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์
 2. ดำเนินการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์
 3. ดำเนินการจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์
 4. จัดทำระบบการยืม – คืน วัตถุพิพิธภัณฑ์
 5. ให้บริการยืม – คืน วัตถุพิพิธภัณฑ์
 6. จัดทำคำอธิบายวัตถุพิพิธภัณฑ์

หน่วยจัดการ

 1. บริหารจัดการร้านจำหน่ายของที่ระลึก ทรัพย์สิน
 2. พิจารณาคัดสรรสินค้าสำหรับวางจำหน่าย และสิทธิประโยชน์
 3. บริหารจัดการระบบบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของร้านจำหน่ายของที่ระลึก
 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน