ทำเนียบผู้บริหาร

ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีผู้บริหารตามลำดับ ดังต่อไปนี้

 • อาจารย์จุมพล วัฒนบุณย์
 • อาจารย์จีรศักดิ์ ทองสร้อย
 • รองศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว
 • เรือโท ดร.อนันต์ ใจสมุทร
 • อาจารย์สำรวย มีขนอน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ ศรประดิษฐ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสัณฑ์ เพชรรักษ์
 • ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว
 • อาจารย์กรรณิการ์ นาคอยู่
 • นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ
 • นายอนุรัตน์ แพนสกุล

ปัจจุบัน  นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ  เป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม