ประกวดมารยาทไทยประจำปี 2560

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินฝึกซ้อมและนำนักศึกษา จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย ๑. นางสาวแทนรัก หลีกภัย สังกัดคณะวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ๒. นางสาวปิยะพรรณ แก้วสกุล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓. นายอนาวิน รัตนพันธุ์ สังกัดคณะวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ๔. นายนราธิป จันทร์ศรี สังกัดคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประกวดมารยาทไทยฯเมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสถาบันเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น ๔๙ ทีม ในรอบคัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผ่านการคัดเลือกได้อันดับที่ ๕ และได้อันดับที่ ๗ ในรอบชิงชนะเลิศ

อนึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้นำนักศึกษา จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย ๑. นางสาววิริยา ชุ่มเชื้อ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ๒. นายทัตตพันธุ์ พูลเกิด สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ๓. นายอภิเดช ตั้งจิตเจริญกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ๔. นายปิยะ พรหมมุสิก สังกัดคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการธนชาติเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔ ของธนาคารธนชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ

ร่วมกิจกรรมกับธนาคารธนชาติ

ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง