วันล้ออายุท่าพุทธทาส 2562

                   กิจกรรมวันล้ออายุ ๑๑๓ ปี พุทธทาสภิกขุ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สวนโมกขพลาราม โดยความร่วมมือขององค์การบริการส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนในเครือข่าย วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมพุทธศาสนาและปณิธานตามแนวทางวิถีพุทธทาสร่วมทั้งชีวิตและผลงานท่านพุทธทาสภิกขุ โดยมีนักเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมทั้งระดับประถม (ภาคเช้า) และระดับมัธยม (ภาคบ่าย) จำนวน ๓๔ โรงเรียน เป็นจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๑๖๕ คน ในโอกาสนี้ขอขอบคุณโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของชีวิตและผลงานของท่านพุทธทาส โดยใช้ฐานการเรียนรู้จากพื้นที่จริงในสวนโมกขพลาราม อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเครือข่ายโรงเรียน โดยมีโรงเรียนพี่เลี้ยงที่เป็นหลักในพื้นที่ คือ โรงเรียนกาญจนาภิเษก สุราษฎร์ธานี