ประเมินกิจกรรม ๕ ส

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส  โดยมีคุณนันทนา  เดชเกิด  คุณอุบลรัตน์ ศิริพันธุ์ และคุณเพ็ญแก้ว พิมาน ร่วมให้เกียรติเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้  ในการดำเนินงานกิจกรรม ๕ ส มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้แก่บุคลากร ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ ร่วมสะสาง  สร้างความสะอาด  เกิดความสะดวกในการทำงานในชีวิตประจำวัน  ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้เน้นและเล็งเห็นความสำคัญในการกระตุ้น สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนเป็นกิจวัตรประจำวัน  พร้อมต่อยอดสู่ “สำนักงานสีเขียว” (Green Office) อย่างมีคุณภาพ
———————————————
ภาพ: นิทัศ ไหมจุ้ย
ข่าว: เนตรชนก สุขเจริญ