สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมการจัดการอารยสถาปัตย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมการจัดการอารยสถาปัตย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มกิจกรรมเปิดเวทีชุมชน) ณ ห้องประชุมพุทธทาส ๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  กิจกรรมเปิดเวทีชุมชนเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับอารยสถาปัตย์

สำหรับในวันนี้ อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  และดร.นรา พงษ์พานิช  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวการจัดการอารยสถาปัตย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากหลายหน่วยงาน อาทิ ผศ.ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว  คณบดีคณะครุศาสตร์   ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และดร.ปิยตา นวลละออง  ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้งยังมีตัวแทนบุคลากรจากเทศบาลพุมเรียง  ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่   เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมแลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอารยสถาปัตย์ และในช่วงบ่ายทีมวิทยากรและคณะทำงานได้ร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อต่อยอดสู่การดำเนินการในกิจกรรมต่อๆไป ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกันทั้งในภาคของมหาวิทยาลัยฯ และชุมชน

นอกจากสำนักฯ จะดำเนินการการจัดการอารยสถาปัตย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสุราษฏร์ธานีที่สมบูรณ์แบบแล้ว ยังพร้อมที่จะขับเคลื่อนหลักสูตรทอผ้า และมวยไชยา สู่การเรียนการสอนในโรงเรียนท้องถิ่น เพื่อปลุกฟังให้เยาวชน ตระหนักรู้ในคุณค่าและความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมและจะสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง