ตัวแทนระดับภาค ร่วมประกวดมารยาทไทยถ้วยรางวัลพระราชทานฯ กับธนาคารธนชาต

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทยจัดอบรมเชิงปฎิบัติมารยาทไทย มีนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ วิทยาการจัดการวิทยาลัยนานาศาสตร์และการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล้วคัดเลือกตัวแทนเข้า ส่งเข้าประกวดมารยาทไทยถ้วยพระราชทานกับธนชาติ 2 ทีม ทีมละ 4ค น สำรอง 1 คน การประกวดรอบภูมิภาค

เมื่อ24 ก.ค.2560 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าประกวดระดับประเทศ 12 กันยายน 2560 ต่อไป ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกคน

sruc1_3sruc1_5sruc1_2sruc1_4