ร่วมประกวดในโครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Best Practice)

 

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโครงการอบรมและเผยแพร่หนังตะลุง ร่วม ประกวดในโครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Best Practice) ซึ่งจัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

sru120158324_1668299449908211_388068090_n 20158223_1667882996616523_710346076_n20106254_1668978156507007_10001272112353199_n

 

 

#อับดับ3สำหรับโครงการอบรมและเผยแพร่หนังตะลุง
#โครงการอบรมและเผยแพร่หนังตะลุง ผลงานเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน จากความร่วมมือที่ดีจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก นำไปสู่การประกวดหนังตะลุงถ้วยรางวัลพระราชทาน “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” ……..พร้อมเตรียมแผนบูรณาการการเรียนการสอนกับคณะพยาบาลศาสตร์ในปีถัดไป…….