แร้วปูดำ

ชื่อ : แร้วปูดำ                         จำนวน : 3 ชิ้น

เป็นเครื่องมือจับปูดำตามริมตลิ่งและในทะเลที่น้ำตื้นปูดำจะชอบอยู่ในชุมนุมในป่าชายเลนที่มีไม้แสมไม้ลำพูหรือริมแม่น้ำลำคลองที่มีป่าโดยเฉพาะตามป่าชายเลนริมอ่าวซึ่งเป็นโคลนหลบปูดำชอบอาศัยอยู่เป็นพิเศษปูดำที่อยู่อาศัยทั้งรูที่มีน้ำท่วมหรือไม่มีน้ำเลยรูปูดำลึกไม่เกิน 2 ศอก