กระดานชนวน

ชื่อ : กระดานชนวน

ลักษณะ :

กระดานสำหรับเขียนหนังสือ ทำด้วยแผ่นกระดานทารักสมุดหรือทำด้วยแผ่นหินชนวน บางที่ทำกรอบไม้เพื่อความคงทนและสวยงาม มักเขียนด้วยดินสอหินชนวนโบราณนิยมใช้เป็นกระดานสำหรับเขียนหนังสือของเด็กเล็กๆ

 

ที่มา :รศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (๒๕๔๖).พจนานุกรมหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน. หน้า ๒๓.