โทน

ชื่อ : โทน

ลักษณะ :

กลองหน้าเดียว รูปร่างคล้ายกลองยาวแต่เล็กและสั้นกว่าทำด้วยไม้หรือดินเผา หน้ากลองหุ้มด้วยหนัง ใช้ตีขัดจังหวะ

 

ที่มา : รศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (๒๕๔๖).พจนานุกรมหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน. หน้า ๑๙๘.