ธนู

ชื่อ : ธนู

ลักษณะ

อาวุธประเภทเครื่องยิงชนิดหนึ่งคล้ายคันกระสุน ประกอบด้วยคันธนูทำด้วยไม้ไผ่ ขึงด้วยเชือกหรือหนังเรียก สายธนู และลูกธนูทำด้วยไม้ ข้างหนึ่งแหลม อีกข้างมีหาง ใช้สำหรับยิงสัตว์หรือคน

 

ที่มา : รศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (๒๕๔๖).พจนานุกรมหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน. หน้า ๒๐๐.