ตะเกียง

ชื่อ : ตะเกียง

ลักษณะ :

เครื่องตามไฟ ทำด้วยวัสดุและใช้เชื้อเพลิงต่างๆกัน เช่น ตะเกียงที่ทำด้วยขวด กระป๋องนม ใช้สังกะสีม้วนเป็นหลอดสำหรับใส่ไส้ที่ทำด้วยด้ายดิบหรือเศษผ้าที่สอดลงไปในขวดหรือกระป๋องนมที่มีน้ำมันก๊าดเมื่อจุดไฟไส้ตะเกียงจะดูดน้ำมันขึ้นมาทำให้ลุกไหมเกิดเป็นแสงสว่าง  ตะเกียงคงพัฒนามาเป็นลำดับ จากตะคันที่ใช้ไขสัตว์มาเป็นตะเกียงที่ใช้น้ำมันก๊าด มีครอบแก้ว

 

ที่มา : รศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (๒๕๔๖).พจนานุกรมหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน. หน้า ๑๖๓.