ความว่าง  

ชื่อ : ความว่าง                                                     จำนวน : 1 ชิ้น

เป็นเรื่องทั้งหมดของพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนหลังวิชา การปฏิบัติและผลของการปฏิบัติ ธรรมะทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์ สรุปลงที่คำ คำเดียว คือ สุญญตาที่สุด คือ นิพพาน