น้ำทุ่งหรือน้ำทุ้ง

ชื่อ :  น้ำทุ่งหรือน้ำทุ้ง

ลักษณะ :

ภาชนะสำหรับตักน้ำ สานด้วยตอกไม้ไผ่ยาด้วยชัน รูปร่างคล้ายกรวยหรือมะนาวตัด มีไม้ไขว้กันเป็นหูสำหรับผูกเชือกหรือมือจับตัดน้ำจากบ่อน้ำเช่นเดียวกับหมาหรือครุของภาคใต้

 

ที่มา : รศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (๒๕๔๖).พจนานุกรมหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน. หน้า ๒๐๗.