แกะหรือมัน

ชื่อ : แกะหรือมัน                                                     จำนวน : 18 ชิ้น

                    เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บเกี่ยวข้าวของภาคใต้ ลักษณะของแกะจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ กระดานแกะ ตาแกะ และด้ามแกะ การใช้แกะเกี่ยวข้าวทำโดยการเอาแกะใส่เข้าระหว่างนิ้วนางและนิ้วกลาง ใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งจับระหว่างรวงข้าว แล้วเอารวงข้าวมาทาบกับคมของแกะและใช้คมแกะตัดที่คอรวงข้าวแต่ละรวง