พรก (ถิ่นใต้)

ชื่อ : พรก (ถิ่นใต้)

ลักษณะ :

กะลามะพร้าวที่นำมาใช้ประโยชน์ เช่น พรกทัด กะลาหรือภาชนะ ใส่สีสำหรับชุบด้ายหรือเชือกสำหรับตีบรรทัด พรกลอด กะลามะพร้าวที่นำมาเจาะเป็นรูๆ สำหรับทำขนมลอดช่อง พรกลา กะลาเจาะรูเล็กๆ สำหรับทำ ขนมลา เป็นต้น

 

ที่มา : รศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (๒๕๔๖).พจนานุกรมหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน. หน้า ๒๔๕