มรส.คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดมารยาทไทย 2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำนักศึกษาผู้ผ่านการอบรมมารยาทไทย ร่วมประกวดในโครงการ” มหาวิทยาลัยรามคําแหงอนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย” มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา
ตัวแทนผู้ประกวดได้แก่
1.นายอภิเดช ตั้งจิตเจริญกิจ คณะ วิทยาการจัดการ
2.นางสาวแทนรัก หลีกภัยคณะ นานาชาติการท่องเที่ยว
3.นางสาวปิยะพรรณ แก้วสกุล คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.ศุภสุตา ไพฑูรย์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อม  นายอนุรัตน์ แพลสกุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกิตติกร ไสยรินทร์  รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นางอุทุมพร ศรีวิเศษ     นักวิชาการศึกษา