กิจกรรมวันล้ออายุ ๑๑๓ ปีพุทธทาส

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ องค์การบริการส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สวนโมกขพลาราม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดโครงการปณิธานธรรมท่านพุทธทาส กิจกรรมวันล้ออายุ ๑๑๓ ปีพุทธทาส ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน นักวิชาการ และบุคลทั่วไปเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรมพุทธศาสนาและปณิธานตามแนวทางวิถีพุทธทาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางสวนโมกขพลารามในการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและผลงานท่านพุทธทาสภิกขุ

ทั้งนี้ในวันนั้น ได้มีฐานกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕ ฐาน ประกอบไปด้วย  ฐาน ๑ โรงมหรสพทางวิญญาณ   ฐาน ๒ ศาลาธรรมโฆษณ์อนุสรณ์  ฐาน ๓ โบสถ์แบบสวนโมกข์  ฐาน ๔ สระนาฬิเกร์ และฐาน ๕ โรงปั้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ และประชาชนทั่วไป