สืบสานอย่างต่อเนื่อง ปีที่ 5 ประกวดหนังตะลุงถ้วยพระราชทานฯ

ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กำหนดจัดกิจกรรมประกวดหนังตะลุง รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ระหว่างวันที่ 16-21 เมษายน 2562
ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และ
ใช้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม ในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญนายหนังนักศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ผู้สนใจ: สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2562  มายังสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ดาวน์โหลดเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร