เสวนา “ผ้ายก : พัสตราภรณ์ล้ำค่า ภูมิปัญญาของแผ่นดิน” โครงการมหกรรมผ้าไทย เทิดไท้องค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดเวทีเสวนา “ผ้ายก : พัสตราภรณ์ล้ำค่า ภูมิปัญญาของแผ่นดิน”
โครงการมหกรรมผ้าไทย เทิดไท้องค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
เวลา ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเสวนา/รับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๓.๒๐ น. พิธีเปิดงานเสวนา โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
เวลา ๑๓.๓๐ น. เวทีเสวนาเรื่อง “ผ้ายก : พัสตราภรณ์ล้ำค่า ภูมิปัญญาของแผ่นดิน” ดำเนินการเสวนา โดย นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
วิทยากร
– ดร.วีรธรรม ตระกูลเงินไทย กลุ่มทอผ้ายกทองจันทร์โสมา จังหวัดสุรินทร์
– ผศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– คุณวสิน อุ่นจะนำ ร้านผ้าและสิ่งถักทอไท จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๖.๓๐ น. จบการเสวนา

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่