สืบสานประเพณีลอยกระทง 2562

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนร่วมงาน “สืบสาน ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม สี่ภาค”
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณริมท่าน้ำ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เรือนสี่ภาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
———————————————————————
เชิญร่วม
– กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาสี่ภาค
– กิจกรรมจากคณะและหน่วยงานต่างๆ
– ฝึกออกแบบและประดิษฐ์กระทงด้วยตนเอง ฟรี

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม