จัดเก็บข้อมูลและร่วมประมวลผลรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและร่วมประมวลผลรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓  ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้พิจารณาให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมประสานงานและดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในรายการ “ไข่เค็มไชยา” “ตำรายาหมอพร” และ“ภูมิปัญญาการฝึกลิง”

ทั้งนี้อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.อัญชลี แสงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและร่วมประมวลผลรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในรายการ “ภูมิปัญญาการฝึกลิง”  ณ “ศูนย์สาธิตการฝึกลิงเพื่อการเกษตร” ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  โดยมีคุณนิรันดร์ วงศ์วาณิช ครูฝึกลิงได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาการฝึกลิงให้กับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และตัวแทนหน่วยงานราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาต่อยอดสืบสานภูมิปัญญานี้ไว้ต่อไป

 

—————————–

ข่าว: ดร.อัญชลี แสงอาวุธ, เนตรชนก สุขเจริญ
ภาพ: เนตรชนก สุขเจริญ