ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

         ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ที่มีจิตศรัทธานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
            ในการนี้เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.แกล้วทนง สอนสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพัฒนาราม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในวันเดียวกันช่วงค่ำ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพุทธศาสนิกชนจากหลายภาคส่วน