ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เพื่อประกอบการประเมินเมืองไมช์ชิตี้ ( MICE CITY ) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๖๗๓ เวลา ๐๙.๑๕ น.
ดร.อัญชลี แสงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เพื่อประกอบการประเมินเมืองไมช์ชิตี้ ( MICE CITY ) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อยกระดับการรองรับจัดงานประชุม และงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ รวมถึงการสร้างกระจายรายได้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับจังหวัด และเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค