ประชุมเตรียมงานกิจกรรมลอยกระทง 2563

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธทาส สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อร่วมเตรียมความพร้อมและวางแผนในการจัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยเน้นอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ให้คงอยู่สืบไป