บูรณาการการจัดการฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

               วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ สาขาการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดการเรียนการสอนบูรณาการ กับรายวิชามรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.สมทรง นุ่มนวล อาจารย์ผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ได้เชิญท่านอาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมบรรยายถ่ายทอดองค์ความด้านมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อต่อยอดสู่การจัดการฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมที่สมบูรณ์แบบ
#งานประชาสัมพันธ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม