ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ –๒๗๖๐

วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธทาส ๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์ โดยมีบคุคลากรจากภายในมหาวิทยาลัยฯ และตัวแทนหัวหน้าส่วนหน่วยงานราชการภายนอกเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ –๒๗๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และให้การดำเนินงานฝ่ายพิธีสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ