ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตามพระบรมราโชบายลงพื้นที่เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตามพระบรมราโชบาย

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตามพระบรมราโชบาย ด้านการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนายอรุณ หนูขาว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น นำคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตามพระบรมราโชบาย ด้านการพัฒนาท้องถิ่นลงพื้นที่พุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพระบรมราโชบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ได้มีสมาชิกเทศบาลตำบลพุมเรียง ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมการประชุมและ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป