Green Office

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.อัญชลี แสงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พลฯ หญิงสุเพ็ญ บัวชุม หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมีนางศุภัจฉรีย์ นวกิจไพฑูรย์ ผอ.กองกลาง ร่วมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินโครงการ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้ได้รับการรับรองและจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ในระดับที่สูงขึ้น