กิจกรรมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดสุนทรนิวาส ตำบลประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผอ.ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ดร.แกล้วทนง สอนสังข์ และ ดร.อัญชลี แสงอาวุธ รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน