สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส.ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑

วันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยอาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.แกล้วทนง สอนสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาวนิทัศ ไหนจุ้ย นักวิชาการศึกษา ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” (the ๑st National and the ๑๑th International Conference on Arts and Culture: Contemporary Arts and Cultural Practices) ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีมหาวิทยาลัยร่วมลงนาม ๑๔ แห่ง ในช่วงบ่ายของวันมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ๓๘ แห่ง โดยมอบอำนาจให้ ผอ.ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยลงนาม

สำหรับในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำการแสดงศิลปะป้องกันตัวที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นภาคใต้ และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย “มวยไชยา” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม และนอกจากนี้ได้ร่วมจัดนิทรรศการวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง “พลิกพับบุด : พระมาลัย วรรณกรรมคำสอนของชาวใต้” ซึ่งนำ ความสวยงามของ “พระมาลัย” ไปเผยแพร่ในงานนี้ด้วย