อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเพลงต้นแบบจากคำสอน-บทประพันธ์ท่านพุทธทาส

วันนี้ (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการสืบสานปณิธานธรรมท่านพุทธทาส กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเพลงต้นแบบจากคำสอน-บทประพันธ์ท่านพุทธทาส โดยมี ผศ.ดร. รัชวิช มุสิการุณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ซี่งมีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยในส่วนของเครื่องสายไทย และเครื่องเป่า

ผอ.ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ต่อยอด ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานปณิธานเกี่ยวกับชีวิตและผลงานท่านพุทธทาส อันจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ สามารถนำองค์ความรู้จากคำสอน บทกลอน และหลักธรรมของท่านพุทธทาสไปประยุกต์ใช้ท่ายถอดในรูปแบบศิลปะด้านดนตรี ทั้งนี้กิจกรรมจะจัดอบรมทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีการอบรมเครื่องสายไทย เครื่องเป่า ปี่พาทย์ เครื่องประกอบจังหวะและอบรมการบรรเลง ร่วมถึงการขับร้องรวมวง ต่อยอดสู่การจัดทำเพลงต้นแบบ เพื่อเผยแพร่สู่เยาวชน และผู้สนใจทั่วไปต่อไป