อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันนี้ (วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพุทธทาส ๒ ชั้น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี ผศ.กมลวรรณ เหล่ายัง คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากร

สำหรับในวันนี้นั้น ผู้บริหารของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากร พร้อมด้วยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ ) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักฯ เริ่มจากการวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน สร้างแผนกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix ต่อยอดเป็นแผนยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ ) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน และตรงตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด