ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

วันนี้ (วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในนามคณะกรรมการบริหารสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการบริหารสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอนำเสนอข้อมูลสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และปรึกษาหารือแผนยุทธ์ศาสตร์ของสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวมถึงรับฟังนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรวมถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง