วิถีชาวพุทธ “ปูเสื่อ ปูสาด ตักบาตรทำบุญ”

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563  สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “ปูเสื่อ ปูสาด ตักบาตรทำบุญ”  ณ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค)  เพื่อส่งเสริมและสืบทอดประเพณีทางศาสนาและบำรุงพระภิกษุในพุทธศาสนา  ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา นำหลักคำสอนของศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน ผศ.ดร.วัฒนา​ รัตน​พรหม​ รักษา​ราช​การแทน​อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​สุรา​ษฎร์ธานี​ ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และดร.พลกฤต แสงอาวุธ  รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์  อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย บนพื้นฐานวิถีศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง