“ปูเสื่อ ปูสาด ตักบาตรทำบุญ” ก.พ. ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “ปูเสื่อ ปูสาด ตักบาตรทำบุญ” ณ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค) เพื่อส่งเสริมและสืบทอดประเพณีทางศาสนาและบำรุงพระภิกษุในพุทธศาสนา ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา นำหลักคำสอนของศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมอนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย บนพื้นฐานวิถีศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง